Модул 'Комисионни'

Променена на: Mon, 20 ноем, 2023 в 3:10 PM

Print

Обработка на комисиони

Модулът "Комисиони" ви предоставя следните възможности:

 • Калкулация на комисиони;
 • Проверка на калкулираните суми;
 • Проследяване на платените и дължимите комисиони към вашите партньори.

Настройка

За да зададете комисионен процент по подразбиране за партньор, отидете на меню Компания-> Търсене на компании. Използвайте инструмента за търсене, за да намерите съответния профил на компания, който да редактирате, или създайте нов профил. Комисионният процент по подразбиране се добавя в раздел "Комисиона". Моля, уверете се, че сте избрали кои групи приходи да бъдат включени в калкулацията.

Употреба

За да отворите модула "Комисиони", отидете на меню Компания -> Комисиони

Използвайте наличните филтри, за да намерите резервациите с комисиона.

Период на пристигане - показва резервациите с дата на пристигане в този период;

Период на напускане - показва резервациите с дата на напускане в този период;

Период на плащане - показва комисионите с дата на плащане в търсения период  (повече подробности по-долу);

Компания - показва резервациите с избран профил на компания в настройките им;

Проверено - филтрира комисионите въз основа на статуса на опция "Проверено":

 • Всички - показва всички комисиони, независимо от избраната опция;
 • Проверено - показва само комисионите, които са отбелязани като "Проверено". Целта на този статус е да укаже дали сте проверили сумата на комисионата за тази резервация дали е вярна;
 • Непроверено - показва само комисионите, които не са маркирани като "Проверено".

Платено - филтрира комисионата въз основа на стойността на датата на плащане: 

 • Всички - показва всички комисиони, независимо от стойността;
 • Платени - показва само комисионите с дата на плащане;
 • Неплатени - показва само комисионите без дата на плащане.

Резервация - филтрира комисионите въз основа на статуса на резервацията:

 • Активни (съчетава статусите Очаквани, Настанени,  Изпратени);
 • Очаквана;
 • Настанена;
 • Изпратена;
 • Непристигнала;
 • Анулирана.

Изберете бутон "Търси", за да видите комисионите въз основа на филтрите за търсене.

Забележка: Потребителят трябва да има предоставено потребителското право "Комисиона: редакция", за да може да управлява комисионите.

За да изчислите комисионата на резервациите:

 • Изберете желаните резервации или използвайте бързия бутон и маркирайте всички резервации от списъка;
 • От бутона в горния десен ъгъл, изберете опцията "Изчисли комисиона". Изчислената сума за всяка резервация ще се базира на общата сума на начисленията от приходните групи, избрани в настройките на съответния фирмен профил.

Може да използвате останалите опции от горното изображение, за да отбележите бързо избраните комисиони като:

 • Проверени;
 • Непроверени;
 • Платени (ще използва настоящата календарна дата като дата на плащането);
 • Неплатени (премахва датата на плащането).

Изберете бутон "Редакция" в реда на резервацията, за да обновите нейните данни на комисиона, включително въвеждането на различна комисиона като абсолютна стойност и добавянето на забележка относно комисионата. 

Важно: Модулът "Комисиони" е предвиден като информационен инструмент и няма да се отрази на начисленията, фолиата или справките.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница