Номерация на документите и срок на плащане за приключените фолиа

Променена на: Wed, 4 окт, 2023 в 12:34 PM

Print

Генератори на номера за документите

Генераторите на номера се използват за да определите начина, по който ще се номерират документите, които издавате в системата. За всеки конфигуриран тип документ следва да изберете генератора, който отговаря за неговата номерация. 

Забележка: 

Имайте предвид следното:

  • Един генератор може да бъде използван за няколко типа документи. В този случай тези документи ще споделят обща номерация;
  • Конфигурацията на генераторите може да бъде променяна по всяко време. Новите настройки ще се вземат предвид само за новоиздадените документи;
  • Корекционните документи, към даден тип документ, използват генератора на номера, избран за съответния тип.

 Може да достъпите генераторите на номера за документите, като от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Документи->Генератор на номера на документи.

За да коригирате настройките на съществуващ генератор, използвайте бутона за редакция, в началото на неговия ред. За да създадете нов генератор на номера, изберете бутон "+".


При конфигуриране на генератора следвайте логиката, описана за настройка на номераторите в системата.

Срок за плащане на приключените фолиа

За да може по-лесно да контролирате и проследявате плащанията по приключените фолиа, използвайте опцията да зададете стандартен срок, в който всяко приключено фолио следва да бъде заплатено.  За да достъпите настройката от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Документи->Срок за плащане по подразбиране - дни.

Въведете брой дни след затваряне на фолиото, в рамките, на които дължимите суми по неплатените фолиа следва да бъдат платени. Преди да излезете от екрана запишете промените.  Зададената тук стойност се прилага за всички фолиа в системата.

Забележка: Изключения от правилото може да бъдат зададени на ниво фолио и Компания.

  • За конкретно фолио може да промените срока за плащане като отворите настройките на фолиото и зададете новата стойност в поле “Срок за плащане - дни”. 
  • За всяка Компания може да зададете различен срок за плащане, който е валиден за фолиата на Компанията. Повече детайли ще намерите в Създаване на профил на Компания.

Неплатените приключени фолиа и спазването на заложените срокове за плащане може да проследявате чрез справка "Отложени плащания".

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница