Управление на пакети

Променена на: Fri, 9 дек, 2022 в 9:27 AM

Print

Както вече споменахме предназначението на тарифните пакети е да детайлизира предлаганите пакетни услуги за нуждите на вашата отчетност. Сега ще разгледаме по-подробно как различните видове конфигурации ще се отразят на представянето на крайната цена за клиента - при резервиране през BookDirect, в разпечатката на документа и придружаващия го фискален бон (ако има такъв). Ще обърнем внимание също и на крайния резултат, който ще получите в приходните и статистически справки.

Пример: За да илюстрираме по-добре резултата, при различна конфигурация на тарифите и техните пакети, ще разгледаме следния пример:  цена за нощувка 120 EUR, от които 20 EUR включена закуска и 1 EUR включен туристически данък (избрана настройка "Включено, отделно начисление").

Цена без използване на тарифни пакети  

Ако не използвате функционалността “Тарифни пакети”, цената от тарифата (нощувка и закуска) ще се начисли като една услуга, използвайки шаблона, заложен в тарифата (обикновено отнесен към група приходи “Стаи”). Като отделно начисление ще се отдели само размера на туристическия данък.

BookDirect

При резервиране през BookDirect, на последна стъпка клиентът ще вижда отделена само цената на туристическия данък. Цената на стаята с включена закуска ще бъде показана на един ред.

Фиг.1

Документ

Най-детайлният изглед на документа ще съдържа 2 реда - един за нощувката с включена закуска и един за туристическия данък. 

Фискален бон

Всяка от услугите ще се включи в бона на отделен ред.

Справки

 • В приходните справки двете услуги ще се отнесат съответно към група “Стаи” (нощувка със закуска) и “Туристически данък” (туристически данък). Няма да имате отчисление за закуската.

 • В статистическите показатели, които се изчисляват на база цена на стаята (ADR, RevPAR ) ще се използва услугата, отнесена към група “Стаи”, но в нейната цена е включена цената на закуската, т.е. показателите ще се калкулират с включена закуска, в нашия пример ще се вземе сумата от 119 EUR.

Цена с използване на тарифни пакети

От ключово значение за крайния резултат от използването на тарифните пакети е как ще бъдат конфигурирани шаблоните за начисленията, избрани в пакетите. Това ще рефлектира не само на обобщаването на приходите в справките, но ще има отражение и при представяне на крайната цена на клиента.

Вариант 1

Всички елементи на цената са разпределени в различни приходни групи:

 • Нощувка - към група “Стаи”;
 • Закуска - към група “Храни и напитки”;
 • Туристически данък  - към група “Туристически данък”.

BookDirect

При резервиране през BookDirect, на последна стъпка клиентът ще вижда разбивка на всички елементи на цената. Цената на нощувката и туристическия данък се показват към съответните групи, закуската се визуализира към група “Допълнителни услуги”. Това разпределение е валидно и ако закуската бъде конфигурирана  към всяка от останалите групи с изключение на приходна група “Пакети”.

Фиг.2

Документ

Визуализацията в разпечатката на документа не зависи от приходните групи на услугите от пакета. Представянето на услугите в документа се определя от текстовете за отпечатване и размера на данъка за всяка от услугите:

 • Ако текстовете за отпечатване за всички услуги са различни, всяка услуга ще бъде представена на отделен ред;

 • Ако има услуги с еднакъв текст за отпечатване и еднакъв данък, в някои от изгледите  ще бъдат обобщени в един ред ( валидно за изгледи "По дата" и "Компактно"). За тарифните пакети може да използвате настройката “Скрий в разпечатките на фолиата”.

Пример: Изглед на документ "Компактно", при заложен текст за отпечатване "Двойна Стая" за услугите Нощувка и Закуска.

Фискален бон

Всички услуги се отпечатват във фискалния бон с текста за отпечатване (ако има зададен такъв). На един ред се обобщават услугите с еднаква данъчна ставка, еднакъв текст за отпечатване и еднаква цена. Ако някой от елементите е различен, услугата ще се разпечата на самостоятелен ред.

Справки

 • В приходните справки всяка от услугите ще бъде отнесена към съответната приходна група : Стаи 99 EUR; Храни и напитки  20 EUR, Туристически данък 1 EUR.

 •  В статистическите показатели, които се изчисляват на база цена на стаята (ADR, RevPAR ) ще се използват само услугите, отнесени в група  “Стаи”, в нашия пример ще се вземе сумата от 99 EUR.

Вариант 2

Елементите на цената са разпределени отново в отделни приходни групи:

 • Нощувка - към група “Стаи”;
 • Закуска - към група “Пакети”(вместо "Храни и напитки”);
 • Туристически данък  - към група “Туристически данък”.

BookDirect

При резервиране през BookDirect, на последна стъпка клиентът ще вижда отделена само цената на туристическия данък. Цената на стаята ще бъде показана на един ред, обобщавайки сумите от групи “Стаи” и “Пакети”, в нашия пример ще се визуализира сумата от 119 EUR (Фиг.1). 

Документ

Разпечатката на документа следва логиката, описана във вариант 1.

Фискален бон

Фискализацията на услугите следва логиката, описана във вариант 1.

Справки

 • В приходните справки всяка от услугите ще бъде отнесена към съответната приходна група - Стаи 99 EUR, Пакети 20 EUR, Туристически данък 1 EUR.

 • В статистическите показатели, които се изчисляват на база цена на стая (ADR, RevPAR ) ще се използват  услугите, отнесени в групи  “Стаи” и “Пакети”, в нашия пример ще се вземе сумата от 119 EUR.Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница