Данъчни режими

Променена на: Sun, 18 септ, 2022 в 10:55 AM

Print

Изборът на данъчен режим е една от най-важните данъчни настройки. Видът на режима определя как ще бъде подредена информацията във вашите фактури и как ще се изчислява данъка.

Clock PMS+ предлага на своите потребители широка гама от данъчни режими за употреба:

  • Освободени
  • Данъкът се включва в цените, закръгляване - ред по ред
  • Данъкът се включва в цените, закръгляване - в тотала
  • Данъкът не се включва в цените, закръгляване - ред по ред
  • Данъкът се включва в цените, закръгляване - в тотала

Моля, обърнете внимание, че различните опции за закръгляване може да доведат до разлики в крайната сума на фактурата. А стойностите на данъчните ставки в Clock PMS+ могат да имат до 4 позиции след десетичната запетая.

Освободени

При режима "Освободени" брутните и нетните суми са еднакви, те са същите като цените на тарифите, защото към тези цени не се добавя данък.

Данъкът се включва в цените, закръгляване - ред по ред

В системата се конфигурират брутни цени. Данъкът се отделя от цените, зададени в тарифите.

Във фолиото данъкът се изчислява по следния начин:

1. За всеки ред на фолиото, ДАНЪЧНАТА ОСНОВА се изчислява според следната формула: Тотал на реда/( 1 + Данъчен %/100). Получената сума се закръгля до най-малката парична единица (обикновено 0.01):

Пример за 20% данък и крайна цена от 100EUR: 100/1.2 = 83.33333…, закръглената сума е равна на 83.33.

2. За всеки ред на фолиото, ДАНЪКЪТ се изчислява като ЦЕНА – ДАНЪЧНА ОСНОВА= ДАНЪК.

Пример за 20% данък: 100 - 83.33 = 16.67.

3. В секцията за ТОТАЛ на фолиото, съответните суми се изчисляват чрез сумиране на всички редове от фолиото

Пример за 20% данък: Два реда, всеки, съдържащ крайна цена от 100EUR:

ОБЩО ДАНЪЧНА ОСНОВА= 83.33 + 83.33 = 166.66.

ОБЩ ДАНЪК = 16.67 + 16.67 = 33.34

Забележка: Специфика на данъчния режим: Ако изчислявате данъка на базата ТОТАЛ на фолиото, няма да имате същия резултат. Пример за 20% данък: 200/1.2 = 166.66666…, закръглената сума е равна на 166.67. А получената сума на данъчната основа според този данъчен режим е 166.66. Вижте също така и данъчен режим: 'Данъкът се включва в цените, закръгляване - тотал'

Данъкът се включва в цените, закръгляване - в тотала

В системата се конфигурират брутни цени. Данъкът се отделя от цените зададени в тарифите. Разликата с предходния режим, е в начина, по който се отчислява данъка.

Във фолиото данъкът се изчислява по следния начин:

1. ТОТАЛЪТ на фолиото се изчислява чрез сумиране на брутните цени на всеки ред.

Пример: Два реда, всеки, съдържащ брутна цена от 100EUR, техният сбор е: 100 + 100 = 200EUR.

2. На базата на този ТОТАЛ, ДАНЪЧНАТА ОСНОВА се изчислява, като се използва следната формула: Тотал на фолиото/( 1 + Данъчен %/100). Получената сума се закръгля до най-малката парична единица (обикновено 0.01).

Пример за 20% данък: 200/1.2 = 166.66666…, получената сума е 166.67

3. Сумата на ДАНЪКА се изчислява като ТОТАЛ – ДАНЪЧНА ОСНОВА= СУМА НА ДАНЪКА.

Пример за 20% данък: 200 - 166.67 = 33.33. Така изчислена, ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКЪТ са представени в секцията за крайните суми на фолиото.

4. Освен това данъчните основи (нетни суми) на всеки ред също се изчисляват, като тези суми се закръглят на всеки ред.

Пример за 20% данък: данъчната основа за всеки от двата реда, съдържащи крайна цена от 100 евро, се изчислява по следния начин: Данъчна основа= 100 / 1.2 = 83.3333… = 83.33.

Забележка: Специфика на данъчния режим: Сборът на отделните суми на данъчните основи на редовете на фолиото, НЕ отговаря на данъчната основа на тотала на фолиото. Пример за 20% данък: Данъчната основа на фолиото, изчислена според горната формула: Тотал/( 1 + Данъчен %/100), е 166.67, а сумата от данъчните основи от отделните редове на фолиото е 83.33 + 83.33 = 166.66.

Вижте също така и другия данъчен режим: 'Данък, включен в цените, закръгляване - на ред'

Данъкът не се включва в цените, закръгляване ред по ред

В системата се задават нетни цени. При начисляване на услугите, върху нетните цени автоматично се начислява размера на данъка.  

Във фолиото данъкът се изчислява по следния начин:

1. Сумата на данъка на всеки ред (начисление) се изчислява на базата на следната формула:

Стойност на данъка = Банкерско закръгляване (Нетна стойност * (Данъчна ставка / 100))

2. Бруто стойността за всеки ред (начисление) е равна на сбора от нетната сума и сумата на данъка на този ред.

3. Бруто стойността на фактурата (тотала на фактурата) е равна на сбора от брутните стойности на редовете на документа.

4. Сумата на общия данък на фактурата е равен на сбора от данъците на редовете на документа. За всяка данъчна ставка се показва сборът на съответстващите суми на данъка.

Данъкът не се включва в цените, закръгляване - в тотала

В системата се задават нетни цени. Данъкът се начислява по следния начин:

1. Не се изчислява бруто стойност за всеки ред.

2. Общата Нетната сума на фактурата е сборът от нетните суми на всички редове от документа.

3. Общата Сумата на данъка  на фактурата се изчислява на базата на следната формула:

закръгляване (Нетна стойност общо * (Данъчна ставка / 100)). За всяка данъчна ставка се показва сборът на съответстващите суми на данъка.

4. Бруто сумата общо се изчислява съгласно следната формула: Бруто сума  общо = Нетна сума общо + Сума на данъка общо.

Забележка: Банкерското закръгляване се използва за всички данъчни режими.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница