Разпечатки на фолиа и опции за групиране на начисленията

Променена на: Wed, 14 февр, 2024 в 12:43 PM

Print

Clock PMS+ предлага широк набор от изгледи за разпечатване на фолиата. Различните форми предлагат разнообразни групирания на начисленията, като по този начин получавате разпечатки с различна детайлност.

В почти всички форми представянето на начисленията се базира на текста за отпечатване, който може да бъде заложен за всяко начисление. По този начин в разпечатките на фактурите начисленията могат да се покажат със специални, удобни за клиента описания, като същевременно запазите обичайните им имена в Clock PMS+. 

Можете да добавите или редактирате текста за печат за всяко начисление от настройките на шаблона за начисление или като редактирате начислението в конкретното фолио.

Начисленията с един и същ текст за отпечатване ще бъдат комбинирани в някои от изгледите, като се спазват специфични правила.

Следното отворено фолио ще бъде използвано като пример за илюстриране на възможните изгледи в Clock PMS+:

Забележка: Всички примери ще включват и втори източник на начисления (подобни начисления, но прехвърлени от друга резервация) за по-добра демонстрация на разликите между различните изгледи.

Стандартни изгледи

В тази група ще разгледаме най-често използваните изгледи:

  • "Детайли": всяко начисление е показано на отделен ред. Всички начисления са групирани по източник.

  • "По дата": начисленията, които имат един и същ текст за отпечатване, дата и процент на данъка, се обединяват на един ред. Колоната "Количество" не е показана. Начисленията също са разделени по източници.

  • "По описание/цена": начисленията с един и същ текст за печат и цена се обединяват на един ред. Колоната "Дата" няма да бъде показана, тъй като начисленията могат да имат различни дати. Начисленията също така се групират по източник.

  • "Компактнo": начисленията, които имат еднакъв текст за печат и процент на данъка, се обединяват на един ред, независимо от цената им. Колоните "Дата" и "Количество" не се показват. Начисленията също са групирани по източник.

Специфични изгледи

Изгледите от тази група намират приложение при по-специфични казуси:

  • "Окомплектовани по дати/кол": начисленията с еднакви дати, количества и текст за отпечатване, се комбинират на един ред. Колона “Количество” НЕ показва сбора от количествата на обобщените начисления, а количеството, по което са обобщени. Източниците на начисленията се игнорират.

  • "Окомплектовани по кол.": начисленията с еднакви количества и текст за отпечатване ще бъдат показани на един ред. Колоната  "Дата"няма да бъде показана. Данните в колона “Количество ” се показват по аналогия на предходния изглед. Източниците на начисления се игнорират.

И в двата изгледа "Окомплектовани по кол." и  "Окомплектовани по дати/кол." , Данъчен % и сумата на данъка  се показват само в данъчната таблица на разпечатката (по подразбиране тази таблица се намира точно под начисленията).  Тези два формата са предвидени за специфичните нужди на обекти, които организират мероприятия.

  • "Фолио един ред": дава възможност документът да бъде разпечатан в максимално обобщен вид. Групиране на начисленията се прави само по данъчни ставки. Потребителят може да въведе свободен текст, според нуждите на клиента, който да се използва за обобщаване на начисленията. Потребителският текст се използва като текст за отпечатване на начисленията. Игнорират се източниците на начисленията. Как да използвате изгледа, вижте ТУК.

  • "По резервации": показва начисленията, като ги групира по пристигания и групи от резервации, базирано на референтните номера на резервациите и престоя им. Ако има няколко резервации с един и същ референтен номер, те ще излязат като една група. Ако липсва референтен номер за групиране, се използва номера на резервацията. За всяка група е изведена обща сума на начисленията. Начисленията, които не са на резервации, се показват отделно. В този изглед не се използва текста за отпечатване на начисленията. Формата е предвидена за специфичните нужди при работа с туроператори и фактурирането на резервациите.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница