Маркетингови сорс / канали / сегменти

Променена на: Mon, 31 юли, 2023 в 10:59 AM

Print

С помощта на Маркетинговите елементи ще можете да получите задълбочено разбиране за ефективността си по отношение на каналите за продажби. Стигнахме до заключението, че трябва да имате пълен контрол върху тези елементи, затова сме ги оставили свободно да бъдат конфигурирани, според вашите нужди. Разделили сме елементите на 3 различни категории: маркетингов сорс, маркетингови канали и маркетингови сегменти.

Имате пълната свобода да изберете какъв смисъл да предадете на всеки от маркетинговите елементи и какви стойности да заложите за тях. Всички елементи могат да бъдат попълнени във всяка резервация. След това от статистическите справки ще получите данните за нощувките и приходите от резервациите, сегментирани по трите маркетингови елемента.

Пример:

 • Маркетинговият сорс може да се разглеждат като "по-широка" група или класификация на резервациите - напр. Директни; OTA.
 • Маркетинговите канали могат да се разглеждат като второ ниво на групиране или класификация, които попадат в рамките на даден източник - напр. Уебсайт на хотела, резервация по телефона, walk-in (в рамките на източник "Директни"), Booking.com, Expedia, AirBnB (в рамките на източник "OTA").
 • Маркетинговите сегменти могат да се използват за всяко друго групиране или класифициране от трето ниво, което трябва да приложите към резервациите, като например "Развлечение", "Бизнес гост", "Конференция" и много други.

Настройка

За да зададете стойности на маркетинговите елементи:

 • От менюто за навигацията изберете Настройки-> Всички настройки->Хотел->Маркетинг;
 • Въведете отделните стойности, като ги разделите със запетая;
 • Запишете.

Стойности по подразбиране

За да си гарантирате, че стойностите на маркетинговите елементи ще бъдат коректно попълнени за всяка резервация, може да зададете стойности по подразбиране. Това ще елиминира възможността от грешки. 

Може да заложите такива стойности за:

 • Нови резервации (от менюто за навигацията изберете Настройки->Всички настройки->Резервации->Резервация - полета);
 • Тарифи (тарифни настройки)  - в конкретна тарифа може да зададете стойности за маркетинговите елементите, които ще се приложат за всички резервации, за които тарифата е избрана;
 • Профили на Компании/Агенти - в профила на  компанията може да зададете стойности за маркетинговите елементи, които ще се приложат за всички резервации на компанията;
 • ОРС резервации (от менюто за навигация изберете Уеб->BookDirect - Настройки->  раздел "Маркетинг") - избраните стойности ще се приложат за всички резервации, направени през вашата Онлайн резервационна система;
 • Интерфейс на каналния мениджър - може да научите повече за интерфейса на каналния мениджър от съответните статии: RoomCloud, SiteMinder или D-Edge
 • Мероприятия- от меню Мероприятие, когато създавате или редактирате мероприятие. Стойностите ще се приложат за резервациите, свързани с конкретното мероприятие и приходите генерирани от него. 
 • Фолиа на външни клиенти- (Настройки->Всички настройки->Документи->Сегменти (външен клиент)) зададените стойности за маркетинговите елементи ще се приложат в сегментационните справки, касаещи начисленията от тези фолиа.

Забележка: Не е нужно да задавате всички стойности по подразбиране наведнъж. Обикновено това става поетапно, докато конфигурирате всеки от посочените елементи - тарифа, профил, BookDirect и т.н. Като начало може да започнете от стойностите за нова резервация и фолиата на външни клиенти, ако прецените, че тези настройки са важни за вас.

Определяне стойностите на елементите при нова резервация

При създаване на резервация, за да се определят стойности за маркетинговите елементи, се прилага следната логика:

Всеки от маркетинговите елементи (сорс, канал, сегмент) се търси по реда, описан по-долу. Ако следващото поле има стойност – то заменя вече намеренето. Ако няма стойност –  остава вече намеренето:

 • Ако е ОРС резервация – стойностите на полетата се вземат от настройки по подразбиране на Онлайн резервационната система;
 • Ако е резервация от канален мениджър – стойностите на полетата се вземат от настройките  по подразбиране на съответния канален мениджър. 
 • Ако е резервация, направена от потребител – стойностите на полетата се вземат от настройките по подразбиране за нова резервация.
 • След това системата проверява за наличие на стойности по подразбиране в следния ред: Тарифа, Компания, Агент и Събитие. Всяка следваща намерена стойност, отменя намерените преди това.
Забележка: Резервациите, импортирани от АПИ-то, няма да използват никоя от стойностите по подразбиране или тези от допълнителното ниво (тарифи, фирма, агент, събитие).

Приложение

След като сте направили всички конфигурации, отнасящи се за маркетинговите елементи, ще може да се възползвате от възможността за сегментация в справки  "Начисления по сегменти", “Резервации по сегменти” , "Леглодни", “Прогнозна заетост” и “Темп на резервиране”. Те предоставят обобщена статистическа информация, групирана съгласно вашата селекция от аналитични параметри.

В допълнение в Разширеното търсене на резервации, разполагате с филтър за всеки от маркетинговите елементи. С тяхна помощ ще може да намерите всички резервации от определен сегмент. Също така може да намерите резервациите, за които липсват попълнени стойности за всяко от полетата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница