Изплащания от Adyen и задържани суми за Депозит

Променена на: Tue, 5 дек, 2023 в 12:45 PM

Print

В тази статия ще обясним какво е "изплащане" и кога се извършва както и какво е понятието "забавяне на изплащането".

Изплащания

Изплащанията са преводите, които Adyen извършва към Вашата банкова сметка за трансакциите, които сте обработили, минус таксите за обработка на трансакциите. 

Изплащанията се извършват на "Партиди" (Batch). Adyen следва метода на Sales day payout, при който всички трансакции обработени в даден ден, ще бъдат изплатени в една партида (Batch) въз основа на "Закъснението на изплащането", заложено за Вашия акаунт (виж. по-долу за "Забавяне на изплащането").

Обикновено изплащанията се извършват всеки работен ден, докато има транзакции за изплащане.

Важно: Adyen не поддържа изплащания в Български лев и съответно изплащанията към банковата Ви сметка ще бъдат в Евро. За да избегнете такси от банката Ви за превалутиране е препоръчително, по време на KYC процедурата, да предоставите Еврова сметка за изплащания.

Забавяне на изплащането

Всеки път, когато обработвате трансакция, средствата първоначално се съхраняват в сметката Ви в Adyen, открита за вас след успешното Ви кандидатстване по KYC. Това се налага по няколко причини: в зависимост от метода на плащане може да отнеме повече време на Adyen да получи средствата (обикновено при някои "алтернативни методи на плащане", не при основните карти); Adyen да разполага със средства в случай на обратно начисляване (chargeback) или необходимост от възстановяване (refund) и други.

Продължителността, за която те се задържат в сметката Ви в Adyen, зависи от оценката на риска, която Adyen Ви е определила по време на процеса KYC. 

При приложено "Забавяне на изплащането" T+2, средствата от успешна трансакция ще Ви бъдат изплатени 2 дни след обработката им.

Забавянето на изплащането, което се определя за вашата сметка, може да бъде между 2 и 11 работни дни.

В следващата таблица е показан примерен график за изплащане с ежедневна честота на изплащане и забавяне на изплащането от два дни.

Sales dayPayout day
ПонеделникСряда
ВторникЧетвъртък
СрядаПетък
ЧетвъртъкПонеделник
ПетъкВторник
СъботаВторник
НеделяВторник

Можете да проверите за кои транзакции е изплащането от конкретен Batch като прегледате справката "Settlement details" в платформата Essentials.

Задържани депозитни суми

Ако в определен момент вашия Exposure е значително по-висок от вашето Покритие (Coverage), Adyen може да задържи определена сума от изплащането към вас като депозит, за да покрие риска от вашия Exposure. Нека разясним какво означава това.

Излагане (Exposure/риск)

Вашето Излагане (риск) се изчислява на базата на 3 различни фактора:

- Fulfillment exposure - определя se въз основа на датата на доставка (която е датата на пристигане на резервацията) на авансовите плащания. Всеки път, когато се обработва плащане, неговата дата на доставка автоматично се предава на Adyen под формата на метаданни. Когато се извърши авансово плащане, Adyen счита сумата на транзакцията за задължение, тъй като услугата все още не е предоставена, въпреки че плащането е прието.

- Chargeback exposure се оценява като се гледа на възстановяванията от последните 120 дни, като по този начин се прогнозира потенциалният риск за предстоящите 120 дни. Този показател за излагане се актуализира ежедневно. Обемът на възстановяванията, които компанията преживява, влияе на оценката на риска, която Adyen прави за всеки търговец.

- По подобен начин, Refund exposure се определя чрез анализ на възстановяванията от предходните 30 дни и е прогнозиращо за следващите 30 дни. Този показател също се обновява ежедневно. Честотата на възстановяванията, с които се справя бизнесът, директно влияе на оценката на риска, която Adyen определя за всеки търговец.

Изчисляването на тези 3 фактора определя вашето общо Излагане (Exposure/риск).

Покритие (Coverage)

Като страна, обработваща плащанията, Adyen ще поеме огромен финансов риск, ако средствата на търговеца не са налични за покриване на този риск (в случай на бъдещи възстановявания на суми или фалит на бизнеса, например). Ето защо, ако вашето Излагане е значително по-високо от вашето Покритие, Adyen ще задържа суми от изплащанията, за да балансира Покритието и Излагането.

Вашето Покритие се определя от:

- Вашето Покритие от Обработка (Processing coverage) - това са текущите (транзакции, които са изпратени за уреждане - SentForSettle) и платимите (уредени - Settled) баланси.

- Вашето Покритие от депозити (Securities coverage) - суми за депозит, които вече са задържани от Adyen за тази цел.

Задължителен депозит (Required deposit)

След като Излагането и Покритието са изчислени, се определя Задължителният Депозит. Ако вашето Покритие от Обработка е достатъчно, за да покрие вашето Излагане, никакви суми няма да бъдат задържани за Задължителния депозит. Обаче, ако вашето Покритие от Обработка не е достатъчно, Adyen ще изчисли необходимия депозит и ще задържи тази сума от вашите изплащания.

- Задължителният депозит автоматично ще бъде намален, ако депозитът (общото Покритие) е по-висок от 140% от текущото излагане за период от 7 календарни дни.

- Задължителният Депозит автоматично ще бъде увеличен, ако депозитът (общото Покритие) е по-нисък от 60% от текущото излагане за период от 7 календарни дни.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница