Данъчни настройки - допълнителни настройки

Променена на: Fri, 9 дек, 2022 в 9:03 AM

Print

В Данъчни настройки разгледахме основните групи настройки от този вид. Сега ще се спрем на останалите групи, поместени в този раздел. От менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Данъчни настройки.

Отстъпка - шаблон

Тази функционалност ви позволява да персонализирате шаблона за отстъпка, когато използвате функция "Отстъпка" във фолиата. Изберете бутон Нов/a / Редакция(1) и ще можете да зададете:

 • Описание - името по подразбиране на шаблона за отстъпка;
 • Категория приходи - може да избирате от всяка категория приходи, създадена за група приходи "Отстъпка".

Надценка

Може да зададете надценка, която да се прилага за всички фолиа в Clock PMS+.  Надценката се дефинира като процент и се изчислява автоматично на базата на стойността на фолиото. С промяната на стойността на фолиото – надценката също се преизчислява.

Базата за калкулацията на надценката е стойността на направените начисления. В зависимост на избрания данъчен режим и съответната база на надценката (стойността на начисленията) в нея може да се включва или да не включва данък.

 • Процент надценка(2) - въведете размер на надценката;
 • Надценка, изчислена върху(3):
  • Начислената стойност - базирана върху сумата на направените начисления
  • Нетна стойност - базирана върху нетната стойност на начисленията
  • Бруто стойност -  базирана върху бруто стойността на начисленията
 • Текст(4) - начина, по който искате да се покаже във фолиото.
 • Данъчна ставка на надценката(5) - данъчният процент, с който да се обложи надценката;
 • Данъчен код(6) (остави непопълнено)
 • Текст при отпечатване(7). Опционално. В това поле може да въведете текст, който желаете системата да използва в документа, при отпечатване на услуга с надценка. Ако оставите полето празно, услугата ще се появи във фактурата по начина, по който сте я въвели в полето "Текст".
 • Скрий на екрана за начисление(8) - изберете тази опция само, ако не желаете тази услуга да бъде видима на екрана за ръчни начисления на допълнителни услуги. По този начин може да предотвратите служителите да изберат съответната услуга по погрешка.

Забележка: Независимо от настройките по подразбиране за надценка на фолиата, имате опция да промените или премахнете надценката на конкретно фолио. За целта използвайте бутон "Валута/Име/Бележки" на фолиото и променете стойността в поле “Процент надценка”.

Печатане на фолиа

В тази група може да зададете настройки, които са свързани с печатния изглед на вашите документи.

 • Изглед за отпечатване по подразбиране(9) - изберете коя от стандартните форми да се използва по подразбиране при печат на документ; 
 • Покажи единичната цена в разпечатката на фолиото(10) - изберете дали в изглед "Детайли" да се показва единична цена на услугите. Може да избирате между нетна и брутна единична цена;
 • Фолио разпечатка(11) - ако имате създадена персонална форма за печат на фолиата и искате да се използва по подразбиране, може да я изберете тук. Моля, обърнете внимание, че това се прилага само към резервации, създадени след настоящата промяна в поле "Фолио разпечатка ". Повече подробности относно шаблоните за печат може да намерите ТУК.

Срок за плащане по подразбиране - дни

Въведете брой дни (12) след затваряне на фолиото, в рамките, на които дължимите суми по неплатените фолиа следва да бъдат платени. Зададената стойност се прилага за всички фолиа в системата.

Забележка: Изключения от правилото може да бъдат зададени на ниво фолио и Компания.

 • За конкретно фолио може да промените срока за плащане през бутон “Валута/Име/Бележки” в поле “Срок за плащане - дни”. 
 • За всяка Компания може да зададете различен срок за плащане, който е валиден за фолиата на Компанията. Повече за настройките на компаниите вижте ТУК

Тарифа

Настройките от тази група касаят начисленията за стая, породени от тарифите и контрол при задаване на цените в тарифите.

 • Използвай пълното име на тарифата като описание на начислението(13):
  • Ако е избрано - името на начисленията за стая, генерирани от тарифата, ще бъдат комбинация от името на тарифата, типа стаята от тарифата и името на тарифния план.
  • Ако не е избрано -  за описание на начислението ще се използва името на шаблона за начисление, зададен в тарифата.

Забележка: Стойността от полето "Текст при отпечатване" на шаблона за начисление в тарифата, винаги ще се използва за печатната версия на фолиата.

 • Закръгляване на производната процентна тарифа(14) - задайте как да се закръгли резултата от процентните производни тарифи ;

Пример с опцията, зададена на 0.1:

Производната тарифа се базира на цена от 155EUR с 13% отстъпка, което прави 134.85EUR (155 - 13%).

Поради избраната опция, резултатът ще бъде 134.9EUR.

 • Минимално/Максимално позволена цена(15) - може да зададете стойности в границите, на които да варират цените на стандартните тарифи. Може да използвате тези настройки за да намалите вероятността от технически грешки при задаване цените в тарифите.

Депозитни модели

Настройките от тази група се отнасят за начина, по който ще се приспадат предплатените суми, налични в депозитни фолиа. Поддържат се два модела (16), които може да работят паралелно. За повече детайли вижте ТУК.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница